Sedlnice, okres Nový Jičín

Prodej Pozemek 68 000 Kč
Sedlnice, okres Nový Jičín


Popis
SEDLNICE, SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/3 NA POZEMKU P. Č. 502 Předmětný pozemek je menší výměry, podlouhlého a nepravidelného tvaru. Pozemek se nachází v blízkosti centrální části obce, přístup k pozemku je zajištěn po zpevněné komunikaci. Na předmětném pozemku se nachází veřejně přístupná účelová komunikace zpevněná štěrkem a trvalý porost. Pozemek slouží jako přístup k rodinným domům v obci. Dle územního plánu je většinová část pozemku součástí zastavěného území, plochy smíšené obytné – vesnické (SV), zbylá část tvořící 1 m široký pás podél komunikace s pozemkem p. č. 513/1 patří do zastavitelné plochy Z63 veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch (PV). Předmětný pozemek je dotčen limity využití území – např. ochranným pásmem plynovodu, ochranným pásmem letiště apod. Na předmětném pozemku se nachází plynárenské zařízení ve vlastnictví nebo správě společnosti GasNet, s. r. o. V blízkosti předmětného pozemku se nachází zařízení v majetku, příp. v provozování společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. Předmětný pozemek se nachází v chráněném ložiskovém území, a proto na něj dopadají příslušná ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www. nabidkamajetku. cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 1. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 7.000,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-9127761/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 11. 9. 2023. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. 2. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne ukončení elektronické aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce do konce výše uvedeného dne na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele. Pro více informací přejděte na stránky systému Nabídka majetku státu: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/34245

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej