Sedlnice, okres Nový Jičín

Prodej Pozemek 5 000 Kč
Sedlnice, okres Nový Jičín


Popis
Sedlnice, id. 1/3 pozemku p. č. 506 Pozemek: - spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parcela číslo 506, výměra: 460 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 469 pro kat. území Sedlnice, obec Sedlnice. Popis předmětu aukce: Předmětný pozemek se nachází v zastavěné části obce Sedlnice, kde převažuje rezidenční zástavba. Pozemek je volně přístupný a slouží jako přístup k rodinným domům v obci. Na základě sdělení obce Sedlnice ze dne 13. 11. 2017 se na předmětném pozemku nachází místní komunikace, která je vedena v pasportu místních komunikací obce pod číslem 36 c. Součástí pozemku jsou trvalé porosty. Dle územního plánu je předmětný pozemek součástí zastavěného území, plochy smíšené obytné – vesnické (SV). Na pozemku p. č. 506 v k. ú. Sedlnice se nachází vodovodní řady ve vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. Na pozemku p. č. 506 v k. ú. Sedlnice se nachází podzemní a nadzemní vedení NN do 1kV ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Na pozemku p. č. 506 v k. ú. Sedlnice se nachází zaměřený průběh metalického kabelu ve vlastnictví společnosti CETIN a. s. V blízkosti pozemku p. č. 506 v k. ú. Sedlnice se nachází linie plynovodu STL ve vlastnictví společnosti GasNet, s. r. o. zastoupený společností GasNet, s. r. o. Předmětný majetek se nenachází v dobývacím prostoru, ale nachází se v chráněném ložiskovém území, a proto na ně dopadají příslušná ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www. nabidkamajetku. cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 1.000,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-9127761/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 14. 8. 2023. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne ukončení elektronické aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce do konce výše uvedeného dne na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele. Pro více informací přejděte na stránky systému Nabídka majetku státu: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/33568

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej