Prodej Pozemek 5 000 Kč
Volárna, okres Kolín


Popis
Volárna - p. p. č. 1264/7 Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce Volárna, za jeho jihozápadním okrajem. Jedná se o úzký pruh pozemku, který tvoří břeh malého vodního toku. Na pozemku se nachází nízké náletové dřeviny, neudržované porosty bez hodnoty. Na sousedním pozemku p. p. č. 1175 (vlastník: fyzické osoby) se nachází vzrostlá vrba, která korunou zasahuje nad p. p. č. 1264/7. Současný účel užití je břeh vodního toku, přírodní zeleň. Přístup na pozemek je z nezpevněné cesty p. p. č. 1154/3 (vlastník: obec Volárna), která vede podél lesa a další přístup je přes sousední pozemky jiných vlastníků. Inženýrské sítě jsou nedostupné. Pozemek je bez věcných břemen a podobného zatížení, mimo záplavové území, nachází se v zóně 1 – zanedbatelný výskyt povodně. Evidence v katastru nemovitostí souhlasí se skutečným účelem užití pozemku. Pozemek vodního toku je v souladu s urbanistickým návrhem Obce Volárna, obec Volárna nemá zpracovaný územní plán. 1. Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www. nabidkamajetku. cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 2. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 500,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-2220111/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 27. 3. 2023. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. 3. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne ukončení elektronické aukce. 4. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele. Pro více informací přejděte na stránky systému Nabídka majetku státu: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/30168

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej