Prodej  stavebního pozemku 738 m², Hutník, Veselí nad Moravou

Prodej Pozemek 1 329 000 Kč 738 m²
Hutník, Veselí nad Moravou


Popis
Pozemek parc. č. 4647/245 o výměře 738 m2 se nachází ve městě Veselí nad Moravou, lokalita pro výstavbu rodinných domů „Hutník“ na východním okraji města. Podmínky zástavby v této lokalitě jsou specifikovány v Územní studii – Území pro výstavbu rodinných domů Hutník (k dispozici u dražebníka). Na předmětu dražby váznou na základě smlouvy o budoucím postupu při realizaci RD Hutník ze dne 07.07.2020, číslo OS/0056/2020/Ml, uzavřené mezi Městem Veselí nad Moravou a navrhovatelem tzv. jiné závady podle ustanovení § 1107 odst. 1 část věty za středníkem ve spojení s ustanovením § 1108 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) závazek využít předmět dražby pro výstavbu rodinných domů, b) závazek zajistit, že všechny stavby RD budou respektovat regulativy stanovené v územní studii „Území pro výstavbu rodinných domů Hutník“ vypracované Ing. arch. Ivo Ondračkou ze dne 23.11.2015, včetně práv a povinností z toho plynoucích, včetně povinnosti nahradit Městu Veselí nad Moravou, případně navrhovateli škodu z toho vzniklou, c) závazek zajistit, že ve lhůtě 5 let od zahájení výstavby technické a dopravní infrastruktury podle smlouvy o budoucím postupu při realizaci RD Hutník ze dne 07.07.2020, číslo OS/0056/2020/Ml, uzavřené mezi Městem Veselí nad Moravou a navrhovatelem, bude na předmětu dražby provedena výstavba rodinných domů v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tyto domy budou pravomocně zkolaudovány či jinak v souladu se stavebním zákonem jejich dostavěné stavby ukončeny. d) závazek pro případ porušení závazku podle písm. b) a c) tohoto odstavce zaplatit Městu Veselí nad Moravou do 30 dnů od obdržení jeho písemné žádosti smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každou parcelu a za každý i započatý měsíc, ve kterém nebudou závazky podle písm. b) a c) tohoto odstavce zcela splněny, e) závazek zatížit povinnostmi podle tohoto odstavce všechny budoucí právní nástupce, f) závazek nahradit navrhovateli škodu vzniklou z porušení závazků podle tohoto odstavce. Veřejnou infrastrukturu se zavázalo vybudovat Město Veselí nad Moravou, a to v následujícím rozsahu: a) dopravní infrastruktura: výstavba nových pozemních komunikací, parkovacích pásů (mající povahu veřejného parkovacího místa) a příjezdových ploch k jednotlivým rodinným domům (o šířce cca 3,5 m) k hraně předmětného pozemku; b) technická infrastruktura: vodovodní řád, kanalizační řád, plynovodní řád a kabelové rozvody nízkého napětí (NN), HDPE chránička pro optický kabel, včetně přípojek technické infrastruktury k hraně předmětného pozemku s výjimkou vodovodní přípojky a HDPE chráničky, a dále veřejné osvětlení; c) sadové úpravy: výsadba zeleně, trávníků, keřů a stromů na předmětných pozemcích.

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
sreality.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej